THƯỢNG TÍN

Tỏa sáng cùng thương hiệu bạn

Bạn sẽ có mọi thứ bạn muốn trên đời, nếu bạn sẵn sàng mặc đẹp vì nó. .”

Edith Head

GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

  • Kỷ luật hướng vào tính chuyên nghiệp.
  • Hoàn thiện tổ chức hướng tới dịch vụ hàng đầu.
  • Năng động hướng tới tính sáng tạo tập thể.
  • Cam kết nội bộ với cộng đồng và xã hội.
  • Làm việc và hành động trung thực.
  • Trung thực tạo nên niềm tin.

CÔNG TY MAY ÁO ĐỒNG PHỤC THƯỢNG TÍN

CHUYÊN SẢN XUẤT GIA CÔNG MAY.